El Parlament insta el Govern a prioritzar les polítiques socials per davant del pagament del deuteaa
Acords del debat de política general / el parlament insta el govern a prioritzar les politiques socials per davant del pagament del deute
polítiques socials

El Parlament insta el Govern a prioritzar les polítiques socials per davant del pagament del deute

El Debat de Política General (DPG) dels passats 5 i 6 d’octubre va aprovar diverses resolucions directament relacionades amb el procés independentista, com les referents al referèndum, el Procés Constituent o el reconeixement del dret d’autodeterminació del conjunt de territoris dels Països Catalans. També, però, va aprovar a proposta de la CUP-CC una important resolució instant el Govern a prioritzar les polítiques socials per davant del pagament del deute. El seu compliment ha de permetre dotar de recursos el pla de xoc social previst en la Declaració del 9-N.

La resolució insta textualment el Govern a modificar la llei 6/2012 d’estabilitat pressupostària mitjançant la llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de 2017 per “deixar sense efecte els topalls de dèficit i la priorització del pagament del deute per davant de les polítiques socials”.

El Parlament també va aprovar tres resolucions més proposades per la CUP-CC relacionades amb el frau fiscal, la lluita contra la violència masclisa i el deute de la Generalitat amb els ajuntaments.

En concret, en la resolució sobre institucions sense hipocresia del frau, el Parlament assumeix el compromís d’introduir les esmenes corresponents en la tramitació de la llei derivada del decret llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública perquè es prohibeixi per part de la Generalitat la contractació d’empreses i entitats financeres que tinguin la seu en paradisos fiscals o que duguin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals. També la prohibició de l’entrega de guardons o distincions esportives i culturals a persones que desenvolupen la majoria de la seva activitat a Catalunya però que tenen el domicili fiscal a països considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.

En l’àmbit del deute als ajuntaments, s’insta el Govern a garantir que cap ajuntament pugui tenir drets reconeguts de pagaments pendents de la Generalitat per sobre del 50% del seu pressupost d’ingressos corrents liquidats en l’últim exercici. També s’hi fixa, entre altres coses, un termini de 30 dies perquè els ajuntaments amb drets reconeguts de pagaments pendents de la Generalitat per sobre del 75% d’aquests ingressos corrents liquidats en l’exercici de 2015, puguin presentar la seva petició de cobrament a la Direcció General d’Administració Local que, un cop verificada, la trametrà al Departament d’Hisenda en un termini no superior a 30 dies més. I el Departament d’Hisenda es comprometria a saldar els deutes amb aquests ajuntaments abans del 31 de desembre de 2016. En els ajuntaments amb un deute reconegut d’entre el 50% i el 75% del seu pressupost d’ingressos corrents liquidat el 2015, el termini anterior de 30 dies s’amplia a 60 dies en cadascun dels dos supòsits, i el d’Hisenda per saldar el deute al 30 de juny de 2017. Finalment s’insta a garantir que aquest criteri de pagament als ajuntaments passarà per sobre de qualsevol altre criteri establert per la normativa vigent.

Finalment, en matèria de feminismes s’insta el Govern a dur a terme una campanya institucional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments masclistes, a desenvolupar protocols de resposta institucional contra aquestes agressions i assetjaments, i a dur a terme una campanya institucional d’informació sobre el dret a l’avortament.

Poden consultar-se les resolucions aprovades en el Debat de Política General en aquest enllaç.